Impressum / Warunki użytkowania

Städtepartner Stettin e.V.
Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft mit Stettin
Geschäftsstelle im Rathaus Kreuzberg, Raum 912
Yorckstr. 4 – 11
10965 Berlin
Tel: 030 – 90298 3706
Fax: 030 – 90298 2808
Mail: info@staedtepartner-stettin.org

Numer rejestracyjny w Sądzie Administracyjnym Berlin Charlottenburg VR 18172 B

Impressum / Warunki użytkowania / Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej:

1. Zakres oferty online

Redakcja nie gwarantuje aktualności, poprawności, kompleksowości niniejszej strony internetowej oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakość udostępnionych informacji. Wyklucza się roszczenia z powództwa cywilnego w stosunku do redakcji odnoszące się do szkód materialnych i niematerialnych, spowodowanych korzystaniem lub niekorzystaniem z oferowanych informacji wzgl. powstałe przez korzystanie z informacji błędnych i niekompletnych.

Redakcja zastrzega sobie prawo zmian poszczególnych stron lub całej prezentacji, uzupełniania, skreślania, bądź czasowego lub całkowitego wycofania publikacji bez powiadamiania o tym.

2. Odsyłacze i linki

Redakcja oświadcza, że w momencie zainstalowania linku skontrolowała powiązane strony (odsyłacze) pod względem zawartości tekstów nielegalnych i takich nie znalazła.
Redakcja nie ma żadnego wpływu na layout czy prawa autorskie do stron, do których odsyła. Za nielegalne, błędne, czy niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z korzystania lub niekorzystania z tych informacji odpowiada tylko i wyłącznie oferent tejże strony, do której odwołuje się odsyłacz.

3. Prawo autorskie

Redakcja przestrzega praw autorskich względem użytych ilustracji, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, dążąc do tego, by zamieszczać materiały sporządzone samodzielnie lub zdjęcia, grafiki, dokumenty dźwiękowe, wideo i teksty nielicencjonowane.

Wszelkie użyte na stronie wzgl. chronione przez osoby trzecie znaki firmowe podlegają w sposób nieograniczony postanowieniom obowiązującego prawa, dotyczącego opracowań oraz prawom własności. Zwykłe wymienienie znaków firmowych nie oznacza, że znaki te nie są chronione przez prawa osób trzecich.

Copyright opublikowanych, sporządzonych samodzielnie przez redakcję dzieł przysługuje bądź redakcji bądź wymienionym z imienia i nazwiska autorom dzieł. Powielanie czy też używanie tych ilustracji, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów do innych elektronicznych czy drukowanych publikacji nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody ze strony redakcji.